Nieuws

Miljoenennota: extra geld voor klimaatverandering

Vanwege de demissionaire status doet het kabinet alleen gerichte investeringen "op terreinen waar dat niet kan wachten", zoals de klimaatverandering. Dat blijkt uit de door minister Hoekstra van Financiën gepresenteerde Miljoenennota.

Met een verwachte economische groei van 3,5 procent in 2022 herstelt de Nederlandse economie zich opvallend snel van de coronacrisis. Het aantal mensen met werk is hoog, het aantal faillissementen historisch laag en de staatsschuld blijft binnen de perken, zo stelt het ministerie. De omvangrijke steunpakketten van de overheid hebben hun doel bereikt: behoud van banen en het zoveel mogelijk voorkomen van onnodige faillissementen.

De economie herstelt snel uit de coronacrisis en het bbp zit weer op het niveau van vóór de crisis. Ook voor volgend jaar wordt een "forse economische groei" voorzien. De overheidsfinanciën hebben de crisis goed doorstaan, ondanks de omvangrijke steunpakketten. Hoewel de overheidsschuld tijdens de coronacrisis is opgelopen, blijft deze door de eerder opgebouwde buffers binnen de perken, aldus het kabinet.De gunstige cijfers zijn te danken aan de "enorme veerkracht van ondernemers, werknemers en van de samenleving als geheel".

Kerncijfers

De verwachte bbp-groei is 3,9 procent in 2021 en 3,5 procent in 2022, becijfert het ministerie. De werkloosheid is volgens de raming gemiddeld 3,4 procent dit jaar. Dat loopt maar licht op tot 3,5 procent in 2022. De lage werkloosheid is naast goed nieuws ook een uitdaging: bedrijven hebben meer moeite om aan goed personeel te komen.

De staatsschuld wordt voor 2022 geraamd op 57,7 procent en blijft daarmee onder de Europese grenswaarde van 60 procent van het bbp. Het overheidstekort neemt ook af. Waar het overheidssaldo dit jaar nog -6 procent zal bedragen, is het de verwachting dat dit -2,4 procent zal zijn in 2022.

Klimaat

Het kabinet zet in de Miljoenennota aanvullende stappen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. In totaal investeert het kabinet ruim 6,8 miljard euro extra in klimaatmaatregelen, bovenop het bestaande klimaatbeleid. Een deel hiervan is nodig voor de uitvoering van het Klimaatakkoord en de doelstelling van 49 procent broeikasgasreductie in 2030 (t.o.v. 1990). Het pakket is er voor de rest op gericht om verder uitvoering te geven aan het zgn. Urgenda-vonnis.

Bestaande subsidieregelingen worden uitgebreid, zo blijkt uit berichtgeving van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Consumenten kunnen een tegemoetkoming van duizend tot 2.100 euro kunnen krijgen voor de aanschaf van een hybride warmtepomp. Ook werkt het kabinet maatregelen uit gericht op extra stimulering van elektrische auto's en elektrische bestelbussen, met name voor verduurzaming van mkb-bedrijven.

Het kabinet verhoogt verder het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++), de subsidieregeling voor duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot in Nederland verlagen, met drie miljard euro. Ook reserveert het kabinet 1,3 miljard euro voor enkele energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de klimaat- en energietransitie.  

De plicht om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend, wordt door het kabinet uitgebreid naar grote industriële (ETS-)bedrijven. 

Inkomstenenuitgavenrijksbegroting2022_900.jpg

Innovatieve technologie

Het kabinet stelt ook 300 miljoen euro als startbedrag beschikbaar voor deelname van Nederland aan twee zogenoemde IPCEI's, Important Project of Common European Interest op het gebied van micro-elektronica en cloudinfrastructuur. Het gaat hierbij om grootschalige Europese samenwerkingen van bedrijven en kennisinstellingen rondom innovatieve technologie, een productieketen of infrastructuur die wordt gezien als strategisch belangrijk voor de EU.

Nederland neemt deel aan IPCEI ME2, gericht op het versterken van de productieketen en het behouden van het concurrentievoordeel van de innovatieve Europese techindustrie. Hiermee wordt Nederlandse startups, mkb-toeleveranciers en grootbedrijf toegang gegarandeerd tot de nieuwste micro en nano-elektronica en software, zo stelt het ministerie van EZK.

Het tweede samenwerkingsverband, IPCEI CIS, heeft tot doel Europese cloudinfrastructuur en -diensten op te zetten die bijdragen aan cyberveiligheid, interoperabiliteit en duurzame toepassingen.  

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.