Nieuws

Raad voor Toezicht: controlekwaliteit mkb-kantoren schiet te kort

Slechts 36 procent van de accountantskantoren met een wettelijke controlevergunning voor niet-beursgenoteerde ondernemingen (zogenaamde niet-oob's) voldoet aan de normen voor de wettelijke controle. Het betreft hier alleen de kantoren die door de NBA worden getoetst. Het NBA-bestuur spreekt haar zorgen uit over de resultaten.

Dat blijkt uit het verslag over 2015 van de Raad voor Toezicht van de NBA. De raad toetste dossiers van 83 accountantskantoren. Bij acht kantoren zijn ernstige gebreken vastgesteld. Deze dossiers zijn overgedragen aan de AFM. De overige 45 kantoren die niet aan de normen voldeden moeten een verbeterplan opstellen, waarna een hertoetsing door de Raad voor Toezicht volgt. Bij een tweede onvoldoende spant de NBA een tuchtprocedure aan.

Een aantal kantoren heeft besloten om de controlevergunning in te leveren. In 2015 betrof dit 24 kantoren, tegenover zes kantoren in 2013 en 2014.

De raad is positiever over accountantskantoren in de samenstelpraktijk. Van de getoetste kantoren (288 in totaal) voldeed in 2015 69 procent aan de norm.

Onbekendheid

Nagenoeg alle vergunninghoudende kantoren die onder auspiciën van de NBA vallen, hebben hiermee een eerste formele toetsing ondergaan. Een belangrijke oorzaak voor de geconstateerde tekortkomingen is volgens de raad onbekendheid met van toepassing zijnde regelgeving en voorschriften, of het niet of onjuist toepassen daarvan.

De raad constateert een vlotte afhandeling van klachten door de Accountantskamer. Van de elf in 2015 ingediende klachten zijn er inmiddels negen behandeld. In het verslagjaar behandelde de Accountantskamer in totaal 21 klachten, die allemaal gegrond werden verklaard. 

Aanbevelingen

Het was een goed besluit van de NBA om versneld het toetsbare 'Wta-domein' in beeld te brengen, stelt de raad. De zesjarige toetsingscyclus is in drie jaar afgerond, waarmee de risicogroep in kaart is gebracht. Via verbetertrajecten en hertoetsing wordt deze groep nauwlettend gevolgd.

De raad pleit voor meer uniformiteit in het systeem van toezicht en handhaving, tussen NBA (Raad voor Toezicht), AFM en SRA. Als de rapportagesystematiek van de SRA en de raad in het wettelijke controledomein beter vergelijkbaar wordt, draagt dat bij aan het sectorbrede inzicht in de niet-oob-praktijk.

Maatregelen

Het NBA-bestuur onderschrijft deze en andere aanbevelingen. Ook wordt het overleg met de serviceorganisaties geïntensiveerd en worden naar aanleiding daarvan verbeteringen doorgevoerd in de toetsingsprocedure.

NBA-voorzitter Pieter Jongstra: "De NBA is bezorgd over de uitkomst van de toetsingen. Daarom willen we via een tweeledige aanpak verbetering bewerkstelligen. Enerzijds zal de Raad voor Toezicht door hertoetsing van kantoren die niet aan de norm voldeden op korte termijn verbetering stimuleren. Anderzijds gaan we als sector onverminderd door met de invoering  van de maatregelen uit 'In het Publiek Belang'. Dit moet leiden tot een structurele verbetering van de kwaliteit en de cultuur. Omdat het hier om fundamentele veranderingen gaat hebben wij vanaf de invoering van de maatregelen van 'In het Publiek Belang' aangegeven dat wij drie tot vier jaar nodig hebben om de verbeteringen te realiseren."

De niet-oob-kantoren zijn sinds 1 januari 2016 begonnen met de implementatie van de maatregelen uit 'In het Publiek Belang', het verbeterplan voor de accountantssector. De NBA biedt kantoren via een cursusprogramma begeleiding bij de invoering van de afgesproken maatregelen. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.