Nieuws

Plasterk onderzoekt mogelijkheden eerdere publicatie protocol corporaties

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om het accountantsprotocol woningcorporaties in de toekomst eerder te publiceren. Een verlicht protocol voor corporaties die hun zaken op orde hebben ligt volgens de bewindsman echter niet voor de hand.

Dat zegt de minister in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Roland van Vliet (fractie Van Vliet) over de late publicatie van het accountantsprotocol woningcorporaties 2016.

Voldoende mogelijkheden tot voorbereiding

Het accountantsprotocol is de afgelopen jaren in de periode van december van het jaar waarover wordt gerapporteerd tot februari van het opvolgende jaar gepubliceerd. De publicatie van het protocol voor het verslagjaar 2016 valt binnen die periode, aldus de minister. Hoewel er geen wettelijke publicatietermijn is voor het accountantsprotocol woningcorporaties, wordt gestreefd naar een zo vroeg mogelijke publicatie van het aangepaste protocol.

Via het accountantsprotocol worden in principe geen nieuwe eisen gesteld aan de jaarrekening en de verantwoordingsinformatie (dVi). Die eisen liggen vast in de sectorspecifieke regelgeving en in de dVi en deze zijn openbaar beschikbaar, aldus Plasterk. Daarnaast zijn accountants en woningcorporaties via een werkgroep met afgevaardigden vanuit de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het ministerie, accountantsorganisaties, corporaties en corporatiekoepel Aedes op de hoogte van de te verwachte wijzigingen in het protocol.

Aangezien het protocol binnen de gebruikelijke bandbreedte is gepubliceerd en ruim vijf maanden voor de wettelijke indieningsdatum van het jaarverslag, de dVi en de bijbehorende accountantsrapporten beschikbaar is gekomen, ziet de minister voldoende mogelijkheden voor accountants en corporaties om voorbereidingen te treffen op de accountantscontrole.

Eerdere publicatie in toekomst wenselijk

Wel deelt Plasterk de wens van Van Vliet om, mede gezien de vervroeging van de indieningsdatum van de jaarrekening en de dVi naar 1 mei per 2018, het accountantsprotocol in de toekomst eerder te publiceren. De komende periode onderzoekt de bewindsman de mogelijkheden daartoe in overleg met de sectorpartijen.

Een (concept-)accountantsprotocol zou bijvoorbeeld enkele maanden voor het einde van het verslagjaar gepubliceerd kunnen worden, gevolgd door een addendum ultimo het betreffende jaar waarin alleen de aanvullende wijzigingen in de dVi, de wet- en regelgeving en de accountantsregelgeving verwerkt zijn.

Geen verlicht protocol

Op de vraag van Van Vliet of de Plasterk bereid is "een verlicht controleprotocol te introduceren voor woningcorporaties die gedurende langere periode geen noemenswaardige op- of aanmerkingen van de accountant of toezichthouder hebben gekregen en steevast zorgen voor tijdige oplevering van de stukken", zegt de minister dat dat niet voor de hand ligt. Hij wijst er onder andere op dat de werkzaamheden van de accountant niet alleen van belang zijn voor het externe toezicht door de Aw, maar ook voor het bestuur en het intern toezicht van corporaties en andere externe partijen. "De aanbevelingen van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties (PEW) vragen juist om versterking van het interne toezicht alsmede om een versterking van de taakinvulling van de accountant."

Ook heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht corporaties met meer dan 1.500 verhuureenheden aan te merken als organisatie van openbaar belang (oob), "hetgeen eveneens duidt op de wens om de rol van de accountants te versterken". Bovendien bieden weinig bevindingen door de accountant geen garantie dat dit het jaar daarop nog steeds zo zal zijn.

Lastenverlichting

Wel wordt op andere manieren geprobeerd de administratieve lasten te beperken. De Aw evalueert dit jaar de gegevensuitvraging in de dVi. Indien dat leidt tot een vermindering van de uitvraag zal dat automatisch leiden tot een verlichting van de werkzaamheden van de accountant op de betreffende onderdelen, aldus de minister. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is om tot een stabielere gegevensuitvraag te komen, waardoor ook de jaarlijkse wijzigingen in de verantwoording en controle beperkter zullen zijn.

Ook worden er een aantal andere initiatieven ontplooid, "zoals het verticaal toezichttraject waarbinnen de Aw en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gezamenlijk werken aan een gezamenlijk financieel normenkader met ingang van 2018 en de implementatie van Standard Business Reporting (SBR) in de woningcorporatiesector".

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.