Feiten en cijfers

Onderzoeken auditmarkt

Accountant/Accountant.nl publiceert regelmatig over onderzoek naar de Nederlandse auditmarkt in bepaalde sectoren. Bekijk hier het overzicht van deze onderzoeken.

2024

WONINGCORPORATIES | 25 januari 2024

Marktaandeel kleinere accountantsorganisaties groeit bij controles woningcorporaties

Het marktaandeel van accountantsorganisaties zonder oob-vergunning in de corporatiesector nam in 2022 toe. Zeker drie oob-accountantsorganisaties lijken zich met name te richten op de controle van corporaties met meer dan tienduizend verhuureenheden.

» Lees dit artikel


2023

ZORG | 18 december 2023

De zorgen van zorginstellingen

Hoe zien de 'bedrijfsmatige plaatjes' van zorginstellingen er uit? Wat is het verband tussen personele- en financiële resultaten? En wat zijn de verschillen tussen boven en onder de maat presterende organisaties? Jan Popping dook opnieuw in de cijfers van zorginstellingen, dit keer over 2022.

» Lees dit artikel


GEMEENTEN | 30 oktober 2023

Lichte stijging aandeel gemeenten met niet-goedkeurend oordeel rechtmatigheid

13,6 procent van de gemeenten heeft bij de verantwoording over 2022 een niet-goedkeurend oordeel op rechtmatigheid van de accountant gekregen, een lichte stijging ten opzichte van een jaar eerder (12,2 procent).

» Lees dit artikel


ZORG | 14 april 2023

Zorginstellingen en accountantskantoren in de zorgmarkt

Hoe voltrok de 'marktwerking' zich de afgelopen jaren in de zorg en bij accountants die in deze markt actief zijn? Jan Popping onderzocht opnieuw de meerjarige publieke rapportages van zorginstellingen: omzetten en fees, waar en wie. En ook wat opviel bij de 'partnerruil' tussen accountantskantoren en zorginstellingen.

» Lees dit artikel


2022

AFM - SECTOR IN BEELD | 22 november 2022

AFM-sectorrapport accountantsberoep: marktaandeel reguliere vergunninghouders gestegen naar 55 procent

De wettelijke controle van de jaarrekening wordt nu in meerderheid (55 procent) uitgevoerd door accountantsorganisaties met een reguliere vergunning. Het marktaandeel van de oob-accountantsorganisaties is gedaald van 60 procent in 2014 naar 45 procent in 2021.

» Lees dit artikel


WONINGCORPORATIES | 15 maart 2022

BDO marktleider in corporatiesector, marktaandeel kleinere kantoren toegenomen

Het marktaandeel van kleinere accountantsorganisaties in de corporatiesector is in 2020 toegenomen. Marktleider is net als in 2019 BDO. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage over de controlemarkt in de sector van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

» Lees dit artikel


2021

ZORG | 1 december 2021

Bedrijfsresultaten van zorginstellingen en accountants in de zorg, 2020

De verslaglegging van zorgorganisaties over 'coronajaar' 2020 wordt gedomineerd door veel hoofdbrekens van het bestuur over zowel continuïteit van zorgverlening, als van bedrijfsvoering en wederzijdse afhankelijkheid. Jan Popping nam de documenten onder de loep en maakte de balans op.

» Lees dit artikel


GEMEENTEN | 24 november 2021

Flinke stijging aandeel gemeenten met goedkeurend oordeel rechtmatigheid

Ruim 90 procent van de gemeenten heeft bij de verantwoording over 2020 een goedkeurend oordeel op rechtmatigheid van de accountant gekregen. Dat is een stijging van bijna 5 procentpunt ten opzichte van 2019 en het hoogste percentage sinds de decentralisatie van het sociaal domein. Op getrouwheid had bijna 99 procent van de gemeenten een goedkeurende oordeel, iets meer dan vorig jaar.

» Lees dit artikel


2020

GEMEENTEN | 11 december 2020

Ollongren in overleg met keten over verantwoording gemeenten 2020

Vanwege de financiële maatregelen die zijn genomen in het kader van de coronacrisis bestaat het risico dat jaarstukken van gemeenten over 2020 te laat worden ingeleverd en vaker een niet-goedkeurend rechtmatigheidsoordeel krijgen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt daarom samen met gemeenten, accountants en andere betrokken partijen aan de vormgeving van de jaarverantwoording 2020.

» Lees dit artikel


ZORG | 27 oktober 2020

Accountantskantoren en bedrijfsvoering van zorginstellingen: wat valt op?

In het jaar van corona maakt Jan Popping opnieuw de stand op van de verslaggeving bij zorginstellingen: zowel vanuit financiële optiek, als de personele problematiek die daarmee nauw samenhangt.

» Lees dit artikel


ZORG | 8 april 2020

Accountantskosten ziekenhuizen in tien jaar tijd bijna verdubbeld

De accountantskosten van Nederlandse ziekenhuizen zijn in tien jaar tijd met 76,9 procent gestegen. Op jaarbasis liepen de controlekosten van de jaarrekeningen van alle ziekenhuizen op van 9,3 miljoen in 2008 naar 16,4 miljoen euro in 2017. De vrees is dat die kosten vanwege de coronacrisis nog verder zullen stijgen.

» Lees dit artikel


ONDERWIJS | 3 januari 2020

Inspectie: meer niet-toereikende onderwijscontroles door gerichtere selectie reviews

De Inspectie van het Onderwijs voerde in 2018 74 reviews uit op de controlewerkzaamheden van accountants van onderwijsinstellingen over boekjaar 2017. Daarvan kregen er 10 (13,5 procent) het oordeel 'niet-toereikend'. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het jaar daarvoor, toen het percentage niet-toereikende controles 4,9 procent was (4 van de 82). Die stijging weerspiegelt de risicogerichte aanpak die de inspectie hanteert naar aanleiding van de veranderingen in de markt voor onderwijscontroles.

» Lees dit artikel


2019

ZORG | 17 december 2019

Stijging accountantskosten zorg: grote verschillen per deelsector

De accountantskosten in de zorgsector laten in 2018 over de hele linie een lichte stijging zien (+1,5%) ten opzichte van 2017 en komen uit op ruim 96 miljoen euro. Gemiddeld komt dat neer op 121.000 euro per instelling. Wat opvalt is dat de kostenstijging fors verschilt per deelsector.

» Lees dit artikel


ZORG | 29 oktober 2019

Accountantskantoren in de zorgmarkt: beperkte keus

Al een aantal jaren houdt Jan Popping voor Accountant.nl regelmatig accountantskantoren in de zorgmarkt tegen het licht: omzet, marktpositie en 'fees', marktdynamiek en klantenloyaliteit. De jongste stand.

» Lees dit artikel


GEMEENTEN | 29 oktober 2019

Aanbestedingen wederom pijnpunt bij gemeenten

86 procent van de 380 gemeenten heeft over verslagjaar 2018 een goedkeurend oordeel voor rechtmatigheid gekregen. Dat is 1 procentpunt minder dan over 2017. Bij de gemeenten die geen goedkeurend rechtmatigheidsoordeel kregen was dat net als in het jaar daarvoor met name te wijten aan fouten bij (Europese) aanbestedingen.

» Lees dit artikel


WONINGCORPORATIES | 25 september 2019

Marktaandeel kleinere accountantsorganisaties in woningcorporatiesector neemt toe

In 2018 nam het marktaandeel van de kleinere accountantsorganisaties in de woningcorporatiesector toe tot 19,6 procent. In 2016 was dit nog 9,5 procent.

» Lees dit artikel


2018

ONDERWIJS | 4 december 2018

Inspectie: onderwijsbesturen moeten beter financieel plannen

Onderwijsinstellingen zijn over het algemeen financieel gezond, maar schoolbesturen zijn geneigd nogal voorzichtig te begroten, waardoor de reserves oplopen. Instellingen moeten daarom beter, meerjarig gaan begroten en transparanter gaan rapporteren. Dat moet leiden tot een betere planning van de inzet van de beschikbare middelen. Dat stelt de Inspectie van het onderwijs in het jaarlijkse onderzoek naar de financiële staat van het onderwijs.

» Lees dit artikel


ZORG | 2 november 2018

Accountantskantoren in de zorgmarkt: onstuimige ontwikkelingen

Omvallende ziekenhuizen, kritische rapporten over de financiële positie van zorginstellingen. Hoe vergaat het accountantskantoren in de zorgmarkt? Nu de verslaglegging over het afgelopen jaar bijna compleet is wordt opnieuw de balans opgemaakt. Over markt en marktposities, groei, kosten, transfers, 'inhaalslagen' en dynamiek. Is de (zorg)klant nog koning?

» Lees dit artikel


WONINGCORPORATIES | 31 oktober 2018

Aw: opmars kleinere accountantsorganisaties bij corporaties

BDO was ook in 2017 de accountantsorganisatie die door de meeste woningcorporaties is ingehuurd om controlewerkzaamheden uit te voeren. Het marktaandeel van de kleinere accountantsorganisaties naar aantal corporaties is behoorlijk gegroeid.

» Lees dit artikel


ZORG | 19 oktober 2018

'Stijging accountantskosten zorgsector vlakt af'

De accountantskosten voor de zorgsector zijn in 2017 licht gestegen (+1%) ten opzichte van 2016. In dat jaar stegen de kosten nog met 12 procent. Daarmee is er weliswaar een einde gekomen aan de jarenlange forse prijsstijgingen, van een echte daling is echter nog geen sprake.

» Lees dit artikel


GEMEENTEN | 17 oktober 2018

Goedkeurende verklaring rechtmatigheid voor 87 procent gemeenten

Het aantal gemeenten met een goedkeurend oordeel voor rechtmatigheid is verder toegenomen. Over verslagjaar 2017 kreeg 87 procent van de 388 gemeenten een goedkeurende rechtmatigheidsverklaring, een jaar eerder was dat nog 81 procent (van de 390 gemeenten).

» Lees dit artikel


BEURSFONDSEN | 6 juli 2018

Eumedion: waarde uitgebreide controleverklaring verder toegenomen

Van de accountants van beursfondsen uit de AEX en AMX heeft 61 procent in de uitgebreide controleverklaring over verslagjaar 2017 beschreven waarom bepaalde kernpunten van de controle ('key audit matters') uit het voorgaande jaar niet langer 'key' zijn.

» Lees dit artikel


WONINGCORPORATIES | 22 januari 2018

BDO controleert opnieuw meeste corporaties

BDO was ook in 2016 de accountantsorganisatie die door de meeste woningcorporaties is ingehuurd om controlewerkzaamheden uit te voeren. Dat was een jaar eerder eveneens het geval. BDO werd in 2016 ook marktleider op basis van het aantal verhuureenheden van corporaties die worden gecontroleerd.

» Lees dit artikel


2017

BEURSFONDSEN | 5 december 2017

Onderzoek jaarverslagen: accountants geven korting om beursfondsen binnen te halen

Accountantskantoren brengen bij de controle van beursfondsen steeds minder overige werkzaamheden in rekening. Het aandeel van de beloning voor controlewerk is tussen 2012 en 2016 sterk gestegen, ten opzichte van honoraria voor niet-controlewerkzaamheden. Ook geven kantoren korting om grote beursfondsen aan zich te binden.

» Lees dit artikel


ONDERWIJS | 1 december 2017

Onderwijsinspectie: kwaliteit accountantscontrole toegenomen

De kwaliteit van accountantscontroles bij onderwijsinstellingen is toegenomen. En ook in de accountantsmarkt voor het onderwijs voltrekt zich een verschuiving van de big four naar kleinere kantoren.

» Lees dit artikel


GEMEENTEN | 17 november 2017

'Forse sprong voorwaarts' bij gemeentelijke jaarrekeningen

Ruim 80 procent van de gemeenten heeft over 2016 een goedkeurende controleverklaring gekregen. Dat is een sterke verbetering ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen kreeg slechts de helft van de gemeenten een goedkeurende verklaring.

» Lees dit artikel


ZORG | 7 november 2017

Accountantskantoren in de zorgmarkt: sterk in beweging

De zorgmarkt verkeert in een transitie naar meer 'marktwerking'. Accountantskantoren in de zorg ook: het aantal transfers nam fors toe.

» Lees dit artikel


GEMEENTEN | 5 oktober 2017

Overzicht gemeentelijke controlemarkt toont enorme verschuiving

De drie grote accountantskantoren die actief zijn op de gemeentelijke controlemarkt trekken zich meer en meer terug. Uit een vergelijking van de gemeentemarkt in 2013 en 2016 blijkt een enorme verschuiving. Nieuwe spelers duiken in het gat.

» Lees dit artikel


BEURSFONDSEN | 10 juli 2017

Eumedion: 'Accountantskosten gaan weer stijgen'

De neerwaartse druk op accountantskosten door verplichte roulatie houdt aan, maar de kosten gaan in de toekomst weer stijgen. Dat concludeert beleggerskoepel Eumedion in zijn evaluatierapport over het aandeelhoudersvergaderingen (AvA) seizoen 2017.

» Lees dit artikel


WONINGCORPORATIES | 31 maart 2017

Aanzienlijke stijging accountantskosten corporaties

Woningcorporaties waren in 2016 aanzienlijk meer geld kwijt aan accountants dan in de jaren daarvoor. Zo namen de kosten voor de controle van de jaarrekening toe met 20 procent.

» Lees dit artikel


2016

ONDERWIJS | 15 december 2016

WNT leidt tot toename niet-toereikende onderwijscontroles

De kwaliteit van de accountantscontroles bij onderwijsinstellingen is verder verbeterd, maar de toevoeging van het toezicht op de Wet normering topinkomens (WNT) heeft toch geleid tot een toename van niet-toereikende controles.

» Lees dit artikel


WONINGCORPORATIES | 29 november 2016

BDO controleert meeste corporaties

BDO is het accountantskantoor dat in 2015 door de meeste woningcorporaties werd ingehuurd om controlewerkzaamheden uit te voeren.

» Lees dit artikel


ZORG | 6 oktober 2016

Controlekosten zorg blijven stijgen

Een flink deel van de zorgorganisaties betaalt in 2015 veel meer voor accountantsdiensten. De kosten voor accountants in de vvt (+ 4 procent), gehandicaptenzorg (+ 10,8 procent) en met name de ggz (+ 20,7 procent) zijn fiks gestegen. Ziekenhuizen zijn daarentegen juist veel minder kwijt: - 17,5 procent.

» Lees dit artikel


2015

ZORG | 30 december 2015

Roerige tijden op de zorgmarkt

Ongeveer tien procent van de zorginstellingen wisselde vorig jaar van accountant. BDO veroverde over de hele linie een groter marktaandeel, terwijl in 'cure' PwC goede zaken deed. In dat segment stegen de fees bovendien met twintig procent, terwijl die in 'care' licht afnamen.

» Lees dit artikel


AFM - SECTOR IN BEELD | 15 september 2015

Aantal accountantsorganisaties met vergunning dertien procent afgenomen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) presenteert in haar rapport 'Sector in beeld' een feitelijke analyse van de markt van accountantsorganisaties over de periode 2010 tot en met 2014.

» Lees dit artikel


BEURSFONDSEN | 9 juli 2015

Eumedion: veel accountantswissels op de agenda bij AVA's

Dit jaar stonden bij aandeelhoudersvergaderingen opvallend veel accountantswissels op de agenda. Dit blijkt uit het vandaag door Eumedion gepubliceerde evaluatierapport van het AVA-seizoen 2015.

» Lees dit artikel


ZORG | 11 mei 2015

Accountants in de zorg: aanzienlijke verschuivingen

Terwijl de big four marktaandeel verliezen in 'care', handhaven ze hun dominantie in 'cure'. De onderlinge verschuivingen zijn echter niet gering. Uitgebreid onderzoek naar de accountantscontrole in de gezondheidszorg leert verder dat BDO en Verstegen oprukken en dat de waarde van 'welkomskortingen' beperkt is.

» Lees dit artikel


reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.